วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

สมรรถนะ

สมรรถนะต้นแบบในระบบราชการพลเรือนไทย
สมรรถนะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือนทุกคน
2. สมรรถนะประจำกลุ่มงานสำหรับแต่ละกลุ่มงาน
สมรรถนะหลัก ( Core competency ) คือคุณลักษณะรวมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันประกอบด้วย สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. จริยธรรม
5. ความร่วมแรงร่วมใจ

สมรรถนะประจำกลุ่มงาน ( Function Competency ) คือสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ได้ดียิ่งขึ้น สมรรถนะประจำกลุ่มงานมีทั้งหมด 20 สมรรถนะ ได้แก่
1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การพัฒนาศักยภาพคน
4. การสั่งตามอำนาจหน้าที่
5. การสืบเสาะหาข้อมูล
6. การเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม
7. การเข้าใจผู้อื่น
8. ความเข้าใจองค์การ และระบบราชการ
9. การดำเนินการเชิงรุก
10.ความถูกต้องของงาน
11.ความมั่นใจในตนเอง
12.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
13.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
14.สภาวะผู้นำ
15.สุนทรียภาพทางศิลปะ
16.วิสัยทัศน์
17.การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
18.ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง
19.การควบคุมตนเอง
20.การให้อำนาจแก่ผู้อื่น

สมรรถนะ ของผู้บริหาร ของ กคศ. กำหนด
แบ่งออกได้เป็น 2 สมรรถนะ ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก ( Core competency )
1.1 การม่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การบริการที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน ( Function competency )
2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
2.2 การสื่อสารและการจูงใจ
2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.4 การมีวิสัยทัศน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น