วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การบริหารงบประมาณ

ความเป็นมาของงบประมาณ
การจัดทํางบประมาณในแบบปัจจุบันได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความสําเร็จในการสงวนอํานาจที่จะอนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดทํางบประมาณในแบบปัจจุบันมี ความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครอง ต่อมาได้มีการนําแบบอย่างมาจัดทํางบประมาณขึ้นในหลาย ประเทศ
สําหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ.2502 ได้ประกาศใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ( Line item budget )ขึ้นเป็นครั้งแรก จนกระทั่งในปีงบประมาณ 2525 สำนักงบประมาณได้นำระบบงบประมาณแบบแผนงาน ( Program Budgeting ) มาใช้และในปี 2546 ได้ใช้ระบบงบประมาณที่เรียกว่าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ( Performance Based Budgeting : PBB ) ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดพันธกิจขององค์การ กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ/งาน อย่างเป็นระบบและมีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ต่อมาได้มีการปรับระบบงบประมาณให้สามารถวัดผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ( Strategic Delivery Target ) และเรียกระบบงบประมาณนี้ว่า ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ( Strategic Performance Based Budgeting : SPBB ) โดยการจัดทํางบประมาณนั้น รัฐบาลได้เริ่มทําขึ้นก่อนและต่อมาได้ขยาย ขอบเขตไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน


แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาต่อ....................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น