วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

วันนี้พบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณนะครับ โดยวันนี้ได้สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา มาให้ท่านได้อ่านกัน.......
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาของนักเรียน ได้แก่
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
1.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
* ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
* ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
* ค่าอาหารกลางวัน
* ค่าพาหนะในการเดินทาง
2. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ
3. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป – กลับ
4. เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ
* ค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน
* ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดสรรและจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 2 กรณีคือ
1. สพฐ. โอนตรงสู่สถานศึกษา ได้แก่ เงินค่าใช้จ่ายรายหัว

2. สพฐ จัดสรรเงินผ่าน สพท./สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก ได้แก่
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจำ
ค่าอาหารนักเรียนประจำ
ค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ
การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ ฯลฯ
2. งบดำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น ฯลฯ
2.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
2.3 ค่าวัสดุ เช่นค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน ฯลฯ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนน รั้ว สะพาน บ่อน้ำ ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น