วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา(ต่อ)

วันนี้เราจะมาพูดถึงแนวทางการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
แนวทางดำเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. สถานศึกษาต้องดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบและวัตถุประสงค์ รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน จึงได้สรุปขั้นตอนและแนวทางดำเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรายการที่สำคัญเพื่อให้สถานศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
4. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
5. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
6. การเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียน
7. การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาะบริการ
8. ค่าเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน
9. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
10. การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์
11. การเบิกจ่ายค่าปรับปรุงอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
12. การยืมเงินอุดหนุน

การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว
การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในลักษณะงบบุคลากร หมายถึง การที่สถานศึกษาสรรหาบุคลากรโดยการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอนหรือปฏิบัติงานอื่นๆในสถานศึกษา เช่น ครูจ้างสอน พนักงานขับรถ ยาม คนสวน เป็นต้น โดยสถานศึกษาต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่ต้องจ้างและมีเงินเพียงพอที่จ่าย ดังนี้
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาการจ้าง จ่ายในลักษณะงบบุคลากร
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในฐานะนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 จ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ดำเนินการสรรหาและจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2. เมื่อถึงกำหนดการจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษามีหน้าที่ ดังนี้
2.1 บันทึกเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ่ายเงินให้ลูกจ้าง โดยหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างแต่ละคนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เก็บไว้เพื่อนำส่งพร้อมกับเงินสมทบส่วนของนายจ้าง
2.2 บันทึกเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ให้กับลูกจ้างแต่ละคนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
2.3 กรอกแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบตามแบบสำนักงานประกันสังคมกำหนด ( แบบ สปส.1-10 ) จำนวน 2 ชุด เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม 1 ชุดทุกเดือนอย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และเก็บไว้เป็นหลักฐานการเบิกพร้อมกับใบเสร็จรับเงินของสำนักงานประกันสังคม ณ สถานศึกษา 1 ชุด
เอกสารประกอบประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินประกันสังคม
1. คำสั่งสถานศึกษาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและบัญชีรายละเอียดการจ้างแนบท้าย
2. บันทึกการขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินประกันสังคม
3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน
4. แบบรายการแสดงการนำเงินสมทบ
5. ใบเสร็จรับเงินของสำนักงานประกันสังคม

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกที่สอนในวิชาที่สถานศึกษาขาดแคลนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าตอบแทนการสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานที่สอนในสถานศึกษา หมายถึงเงินที่เบิกจ่ายให้กับครูที่สอนนอกเวลาการเรียนการสอนปกติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมิใช่การสอนในภาคฤดูร้อนหรือหลักสูตรเสริมพิเศษเฉพาะด้าน
** การสอนดังกล่าว 1 หน่วยชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที
** ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก เบิกจ่ายได้ในอัตราชั่วโมงละ 200 บาท
** ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 เบิกจ่ายได้ในอัตราชั่วโมงละ 200 บาท
วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันวันพรุ่งนี้ค่อยมาพูดถึงการเบิกจ่ายไปราชการชั่วคราว .........................................

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30 พฤศจิกายน 2552 11:41

  ผมอยากได้แบบฟอร์มค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกสอนสังคม ( ประวัติศาสตร์ ) ที่ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เช่นมีคำสั่งมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ดำเนินการ ถ้าหามาลงให้จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
  ครูอิสาน

  ตอบลบ
 2. แบบฟอร์มค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกสอนสังคม เขาให้ใช้แบบการจัดจ้างครับ ถ้าต้องการให้ส่งเมลล์มาด้วยเด้อ จะส่งไปให้

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2552 21:08

  ถ้างั้นขอด้วยก็แล้วกันนะคะ ขอทั้งแบบบันทึกการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน หลักฐานการรับเงิน และใบสำคัญรับเงิน นะคะ
  tookta1975@live.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2553 12:38

  ขอด้วยคนนะครับทั้งนักการและครูพี่เลี้ยงครับเพราะตอนนี้ไม่มีตัวอย่างในการปฏิบัติเลย bupasiri14@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 5. มาสร้างรายได้กันดีกว่า เห็นผลจริงไม้ต้องพึ่งเงินเดือนประจำ
  ทำเป็นรายได้เสริม สนใจโทรหา ชรินทิพย์ 089-8559140
  รหัส (maketing code BP67438)

  ตอบลบ