วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การบริหารงานทั่วไป

สวัสดีครับพี่น้อง......ครูสุโขทัยมาพบพี่น้องอีกแล้วจ้า วันนี้จะสรุปเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ นะขอรับ เพราะท่านผู้บริหารจะต้องรู้และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตลอดจนนำไปใช้ในการสอบ...เริ่มเลยละกันนะ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อมูลข่าวสารลับ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตร 15 ที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกำหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้นลับมาก ชั้นลับที่สุด
การปรับชั้นความลับ หมายความว่า การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของข้อมูล ข่าวสารลับและให้หมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย
ทุก 5 ปี เป็นอย่างน้อยให้ นายกรัฐมนตรี จัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ให้เหมาะสม
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของตน ( โรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียน)

องค์การรักษาความปลอดภัย
1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
2. ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร

ประเภทชั้นความลับ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น
1. ลับที่สุด ( TOP SECRET ) สีเหลือง
2. ลับมาก ( SECRET ) สีแดง ( ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจกำหนดชั้นนี้ได้ )
3. ลับ ( CONFIDENTIAL ) สีน้ำเงิน

ลับที่สุด หมายความว่า ข้อมูลขาวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด

ลับมาก หมายความว่า ข้อมูลขาวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ลับ หมายความว่า ข้อมูลขาวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด
( สำหรับสถานศึกษา คือผู้อำนวยการโรงเรียน )
ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจกำหนดชั้นความลับเป็นการชั่วคราวได้และให้รีบเสนอต่อผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ เพื่อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดชั้นความลับต่อไปทันที
การกำหนดชั้นความลับข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกัน ให้กำหนดชั้นความลับเท่ากับ ชั้นความลับสูงสุด ที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารนั้น
ให้นายทะเบียน จดแจ้งเหตุประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ

การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
1. ความสำคัญของเนื้อหา
2. แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
3. วีการนำไปใช้ประโยชน์
4. จำนวนบุคลากรที่ควรรับทราบ
5. ผลกระทบหากมีการเปิดเผย
6. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ

การแสดงชั้นความลับ
เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา โดยใช้สีแดง หรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชัดเจน

การแสดงชั้นความลับให้แสดงดังนี้
1. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสาร ให้แสดงชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารนั้น ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้า ปกหลังด้วย
2. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ แผนผังและสำเนา สิ่งของดังกล่าวนั้นให้แสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถ้าเอกสารนั้น ม้วนหรือพับได้ให้แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย
3. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพทุกประเภทหรือสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใดๆให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ต้นและปลายม้วนฟิล์ม หรือต้นและปลายของข้อมูลข่าวสารหรือบนวัสดุ หรือบนภาชนะที่บรรจุ ถ้าไม่สามารถแสดงชั้นความลับไว้ในที่ดังกล่าวได้ ให้เก็บในกล่องหรือหีบห่อ ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น

การปรับชั้นความลับ
การปรับชั้นความลับ ต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่องในกรณีที่หน่วยงาน โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเดิมแสดงข้อความการปรับชั้นความลับไว้บนปกหน้า หรือหน้าแรก ของข้อมูลข่าวสารแต่ละฉบับ โดยแสดงไว้ใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม

นายทะเบียน
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกว่า นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ อย่างน้อยตั้งจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย ทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง และทะเบียนควบคุมข่าวสารลับ แยกต่างหากจากทะเบียนงานสารบรรณ

การตรวจสอบ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร เป็นประธาน
เจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ
ทำการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ อย่างน้อยทุก 6 เดือน และเสนอรายงานการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นทราบและสั่งการต่อไปการส่งและการรับ
การส่งข้อมูลข่าวสารลับ
** ภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ต้องใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับปิด ทับข้อมูลข่าวสารลับแบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
** การส่งออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคงบนซอง หรือภาชนะชั้นใน ให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือนำส่ง ชื่อหรือตำแหน่งผู้รับ และหน่วยงานผู้ส่ง พร้อมทั้งทำเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลังบนซองหรือภาชนะชั้นนอกจ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดียวกับบนซองหรือภาชนะชั้นใน แต่ไม่ต้องมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับใดๆ
** ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือส่ง วัน เดือนปี จำนวนหน้าและหมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าว
** การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูตโดยอนุโลม หรือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะทางการทูตถือไปด้วยตนเองก็ได้
** การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ จะส่งทางโทรคมนาคมไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วงงานของรัฐก่อน กรณีการส่งทางโทรคมนาคม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การรักษาความปลอดภัย

การทำลาย
ในกรณีที่การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุด จะเสี่ยงต่อการรั่วไหลอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
** หัวหน้าส่วนราชการ จะพิจารณาสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารชั้นลับที่สุดนั้นได้ หากพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำลาย
** หัวหน้าส่วนราชการของรัฐ จะสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งได้ ต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลข่าวสารลับให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อนว่าไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษา
** ในการสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ประธานคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อยกว่าสองคน กรรมการ
เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำลายข้อมูลข่าวสารลับเสร็จแล้ว ให้จดแจ้งการทำลายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับและจัดทำใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับด้วย ใบรับรองการทำลายให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า 1 ปี

** ให้เอกสารลับชั้นปกปิด ให้ถือว่ามีชั้นความลับอยู่ในชั้นลับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ16 ตุลาคม 2553 21:27

    ดี ยู๊ๆๆ ข้อมูลนี้ แต่ผมอยากทราบว่า ใบปกทับข้อมูลลับใบปกเอกสารลับ และตัวหนังสือ ที่กำหนดชั้นความลับ บนใบปก ชั้นความลับ เขาใช้สีอะไร ( 1. สีของใบปกเอกสารลับ 2.สีของตัวหนังสือที่ระบุชั้นความลับ บนใบปกเอกสารลับ ) เพราะเป็นข้อสอบ สายอำนวยการเมื่อ 19 ก.ย.53 นี่เอง และเป็นโมฆะแล้วหละ แต่ผมหาข้อมูลเรื่องนี้ไม่เจอ ไม่ทราบว่า อยู่ ณ แห่งใด ของเรื่อง การรักษาความลับทางราชการ

    ตอบลบ