วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

งานภายในโรงเรียน

อาหารกลางวัน
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน มีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กนักเรียนทุกคนในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับดังกล่าวทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานทุกวันตลอดปีการศึกษาอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

เป้าหมาย
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันไว้ ดังนี้
- นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
- นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน
- นักเรียนอื่นนอกเหนือจาก 2 กลุ่มแรก
2. อาหารกลางวันที่นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของนักเรียน

เพิ่มงบเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ใน ร.ร.ประถมศึกษา
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้เห็นชอบเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา จากอัตราคนละ ๑๐ บาทต่อวัน เป็นอัตราคนละ ๑๓ บาทต่อวัน และปรับเพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบและราคากลางจำหน่ายนมโรงเรียน
ปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน รมว.ศธ.กล่าวว่า ครม.เห็นชอบในหลักการปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จากอัตราคนละ ๑๐ บาทต่อวัน เป็นอัตราคนละ ๑๓ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตาม ให้รับความเห็นของสำนักงบประมาณซึ่งเห็นว่า ศธ.ควรขอความร่วมมือจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบในส่วนที่เพิ่มขึ้นในโอกาสแรกก่อน และหากจำเป็นก็ขอให้พิจารณาเสนอของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามขั้นตอนต่อไปไปประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ศธ.ได้รายงานว่า จากการที่รัฐบาลจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน โดยจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวันให้โรงเรียนประถมศึกษา ๕ สังกัด รวมจำนวน ๔,๗๑๐,๓๑๐ คน อัตราคนละ ๑๐ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน งบประมาณ ๙,๔๒๐,๖๒๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากปัจจุบันราคาสินค้ามีการปรับเพิ่มขึ้นมาก ศธ.ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน เพราะงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ไม่เพียงพอในการประกอบอาหารตามปริมาณที่นักเรียนควรได้รับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้หารือกับ อปท. ซึ่งดูแลงบประมาณดังกล่าวเพื่อขอปรับเพิ่มงบประมาณแล้วทราบว่า ได้ขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๕๑ เพิ่มเป็น ๑๕ บาท แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ จึงได้จัดสรรในอัตราคนละ ๑๐ บาทต่อวันเช่นเดิมดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ยากจน และขาดแคลนได้รับสารอาหารเพียงพอกับความต้องการ และงบประมาณค่าอาหารกลางวันสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่สินค้าอาหาร มีราคาสูงขึ้น

โครงการอาหารเสริม (นม)
1. ความเป็นมาของโครงการ
โครงการอาหารเสริม (นม) หรือ นมโรงเรียนเกิดขึ้นในปี 2535 ในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายก รัฐมนตรี โดยในปีแรกจัดงบประมาณนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนอนุบาล เป็นเงิน 278.60 ล้านบาท ดื่มนมรวม 120 วันต่อปี ต่อมาได้มีการเพิ่มจำนวนเด็กนักเรียนและจำนวนวันที่จัดให้เด็กนักเรียนดื่มเพิ่มขึ้น สำหรับปี 2546 รัฐบาลได้จัดนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนดื่มตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมปีที่ 4 รวม 5,961,373 คน ดื่มนม 230 วันต่อปี รวมงบประมาณ 6,819.03 ล้านบาท
2. วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของโครงการ มี 3 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 2) เพื่อเป็นการปลูกฟังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน ให้พัฒนาร่างกายและสติปัญญา 3) เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำนมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาล
3. เป้าหมาย
1) เพื่อให้เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ในโรงเรียน ศูนย์ดูแลเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ ในวัดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดได้รับดื่มนมที่มีคุณภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 200 มิลลิลิตร (ซีซี.)ต่อคน ในอัตราคนละ 5 บาท/วัน 2) ปี 2546 จัดหานมพร้อมดื่ม ขนาด 200 ซีซี. (นมพาสเจอร์ไรส์ หรือ นม ยู เอช ที) ให้เด็กนักเรียนดื่มปีละ 230 วันๆละ 200 ซีซี ให้กินในวันมาโรงเรียน 200 วัน และในช่วงปิดภาคเรียน 30 วัน

การจัดซื้อนมพร้อมดื่มในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 ได้เห็นชอบให้ปรับจำนวนวันการดื่มนม จาก 230 วัน เป็น 260 วัน ( 52 สัปดาห์ X 5 วัน )และเพิ่มการดื่มนมให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยอนุมัติงบประมาณปี 2552 เพื่อแก้ไขปัญหานมดิบล้นตลาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น