วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ความรู้เตรียมสอบ ภาค ข

ครูสุโขทัย ก้อขอแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้บริหารคนใหม่ทุกท่านนะขอรับ สอบผ่านการเยอะเลย...ดีใจด้วยจ้า เมื่อผ่านภาค ก แล้ว ก็มาเริ่มเตรียมสอบภาค ข กันเลยนะครับ เพราะปีนี้เค้าสอบภาค ข เร็วมากๆเลย เช่น สุโขทัย เขต 2 เปิดสอบประมาณ ปลายเดือนกันยายน สอบต้นเดือนตุลาคม 52 ครับ เอาละ....เรามาเริ่มภาคกฏหมายกันเลยนะครับ วันนี้ขอเสนอคำว่า เอ้ย....พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
สาระสำคัญ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2545
มาตรา 2 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป
มาตรา 4 คำนิยามใน พรบ.นี้
การศึกษาภาคบังคับ หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา /บิดา/มารดา /ผู้ใช้อำนาจปกครอง/ผู้ปกครองตามกฎหมายแพ่งและพานิชย์/บุคคลที่เด็กอยู่ด้วยประจำ/บุคคลที่เด็กอยู่รับใช้งาน
เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ถึงอายุย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
มาตรา 5 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อปท.ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนพร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
มาตรา 6 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1,000 บาท
มาตรา 7 การตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานทีใดในระหว่างที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น
มาตรา 9 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1,000 บาท
มาตรา 11 ผู้ใดมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้ง สพท.หรืออปท. ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ด้วย หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
มาตรา 13 ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 ( ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ) ต้องโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ( ไม่มีการจำคุก )
มาตรา 14 ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท( ไม่มีการจำคุก )
มาตรา 15 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรียนในสถานศึกษา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
มาตรา 16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือแจ้งข้อมูลเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน บาย.......

1 ความคิดเห็น: