วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545

ครูสุโขทัย มาพบท่านอีกแล้วครับ วันนี้สรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาฝาก.........เน้นที่จะออกข้อสอบเท่านั้นนะขอรับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก วันที่ 19 สิงหาคม 2542
มีผลบังคับใช้ วันที่ 20 สิงหาคม 2542
มี 9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มีทั้งหมด 9 หมวด ดังนี้
1. หลักการจัดการศึกษา
2. สิทธิ
3. ระบบการศึกษา
4. แนวทางการจัดการศึกษา ( เป็นหัวใจของพรบ.การศึกษา คือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ) ข้อสอบออกบ่อยมาก
5. การบริหารการศึกษา
6. มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

หลักการจำ หลัก+ สิท+ ระบบ + แนว+ บริหาร+ ประกัน+ ครู + ทรัพย์+ โน

คำนิยาม


การศึกษาตลอดชีวิต

1 + 2 + 3 ผสมผสานต่อเนื่องตลอดชีวิต
1 คือ ในระบบ
2 คือ นอกระบบ
3 คือ ศึกษาตามอัธยาศัย


การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนอุดมศึกษา
ผู้สอน คือ ครู/ คณาจารย์
ครู จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ( สอนในโรงเรียนของรัฐ/ เอกชน )
คณาจารย์ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ( สอนอุดมศึกษา)
ผู้บริหารสถานศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพ (บริหารโรงเรียน)
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรวิชาชีพเหนือเขตพื้นที่ขึ้นไป
บุคลากรทางการศึกษา คือ x + y + อื่น ๆ
X คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
Y คือ ผู้บริหารการศึกษา
อื่น ๆ คือ ผู้สนับสนุน
ม.๔ การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา


ม.6 ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา คือ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อยู่กับผู้อื่นได้
ม.8 การจัดการศึกษา มีองค์ประกอบดังนี้
1. การศึกษาตลอดชีวิต
2. สังคมมีส่วนร่วม
3. จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
? ตลอดชีวิต + มีส่วนร่วม + ต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา


ม.10 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องจัดให้เสมอภาคกัน ไม่น้อยกว่า 12 ปี และจะต้องจัด
1. อย่างต่อเนื่อง 2. มีคุณภาพ 3. ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ รัฐจะต้องจัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา


ม.15 การจัดการศึกษา มี 3 รูปแบบ
1. การศึกษาในระบบ จะมีคำว่า แน่นอน
2. การศึกษานอกระบบ จะมีคำว่า ยืดหยุ่น
3. การศึกษาตามอัธยาศัย จะมีคำว่า ความต้องการ /ความสนใจ
ม.16 การศึกษาในระบบ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน + การศึกษาระดับอุดมศึกษา
³การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
- การศึกษาก่อนอุดมศึกษา
³การศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ต่ำกว่าปริญญา
- ปริญญา
ม.17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 9 ปี โดยเด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 ( เด็กอายุ 7 ปี บริบูรณ์)
เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16 เว้นสอบเข้าได้ปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ
( เกี่ยวเนื่องกับ พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 2545 ประกาศใช้ 31 ม.ค. 45 มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 46 )
ม.18 การศึกษาปฐมวัย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ
- สถานศึกษาเด็กปฐมวัย
- โรงเรียน
- ศูนย์การเรียน
หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา( เป็นหัวใจของพรบ. การศึกษา)


ม.22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
ม.23 จุดเน้นในการจัดการศึกษา ( ในระบบ , นอกระบบ, ตามอัธยาศัย ) มีองค์ประกอบดังนี้
1. ความรู้ 2. คุณธรรม 3. บูรณาการ 4. กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาดังต่อไปนี้ 1 ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม
2 ความรู้ด้านทักษะวิทย์ และเทคโนโลยี
3 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ
4 ความรู้ด้านคณิต ภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
5 ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต
หมวดที่ 5 การบริหารการจัดการศึกษา( โครงสร้าง)

ä แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ä
ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
ม.37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึง
1. ปริมาณสถานศึกษา
2. จำนวนประชากร
3. วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นๆ
ม.38 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการเขตพื้นที่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่
กำกับดูแล + จัดตั้ง + ยุบ +รวม + เลิก สถานศึกษา รวมทั้ง ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ทั้ง ร.ร. เอกชน+อปท.
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา


ม. 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วย
ó การประกันคุณภาพภายใน
- ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
- ต้องจัดอย่างต่อเนื่อง
- รายงานประจำปีต่อต้นสังกัด
- เปิดเผยต่อสาธารณชน
ó ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
- ให้มี สมศ. ( สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) เป็นองค์กรมหาชน มีหน้าที่ พัฒนาเกณฑ์ วิธี และทำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
- โดยคำนึงถึง ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการการจัดการศึกษา
- การประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี ประเมินครั้งแรกภายใน 6 ปี และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน


หมวดที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาะเป็นองค์กรอิสระ


ม.53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกำกับของกระทรวง ( มาตรานี้ทำให้เกิดพรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 46 )

หมวดที่ 8 ทรัพยากรและเทคโนโลยีศึกษาะเป็นองค์กรอิสระ


ม. 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ อปท. บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันและสังคมอื่น และต่างประเทศ มาใช้ในการจัดการศึกษา

หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทรัพยากรและเทคโนโลยีศึกษาะเป็นองค์กรอิสระ


ม.64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี อื่น ๆ ฯลฯ

15 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2552 07:47

  อยากให้สรุปทุกเรื่อง ของ พ.ร.บที่เกี่ยวกับการศึกษา

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2552 15:08

  ข้อมูลมีประโยชน์มากคะ ตอนนี้หนูเรียนป.บัณฑิตอยู่ แล้วกำลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไม่ทราบว่าพี่พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 บ้างรึเปล่าคะถ้าพี่พอมี กรุณาแสดงข้อมูลด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
  ว่างๆ แวะมาดูบล็อกกันบ้างนะคะ
  http://rungnapa-nuena2552.blogspot.com

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2552 01:35

  อยากได้ข้อมูล พ.ร.บ.กฎหมายการศึกษา ปี2542 ฉบับแก้ไข ปี2552ครับผม ใครมีช่วยอนุเคราะห์บ้างนะครับส่งมาเมล ก็ได้นะครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ ก็ขอขอบคุณร่วงน่าเลยนะครับ

  ตอบลบ
 4. พี่ครับ ถ้ามีข้อมูลพ.ร.บ.กฎหมายการศึกษาปี2542 ฉบับแก้ไข2552 ก็ส่งมาให้บ้างนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ16 มีนาคม 2553 08:17

  ย่อมาให้อ่านง่าย จำง่าย ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มากเลย

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2553 20:46

  หนูกำลังจะสอบครูผู้ช่วย ช่วยบอกแนวข้อสอบหนูหน่อยนะคะ ถ้าจะกรุณา ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ12 พฤษภาคม 2553 12:48

  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากคับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2553 19:35

  หนูอยากทราบตามแตกต่างระหว่าง พรบ 42 กับ พรบ 42 ฉบับปรับปรุงแก้ไข อยากทราบว่าจะหาได้จากไหนค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 09:32

  ขอบคุณมากนะค่ะ เป็นประโยชน์มากเลย ถ้าอ่านก่อนสอบ คงจะสอบได้

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากนะคับ
  ได้รับประโยชน์มากเลยคับ
  แต่ต้องอ่านทำความเข้าใจเอาในแต่ละหมวด ขี้เกียจรอ่านจัง555
  ขอบพระคุณมากนะคับ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2553 20:20

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ27 พฤศจิกายน 2553 10:51

  ขอบคุณคะ ข้อมูลขอลครูดีมาก หนูมีงานส่งเเล้ว

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2555 11:36

  ขอบคุณมากนะคะ ช่วยได้มากจริงๆ ขอให้ผลบุญส่งให้เจริญก้าวหน้า สติปัญญาล้ำเลิศนะคะ ^^

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2555 05:19

  เจ๋งมาก!!!!มากครับครู ขอบคุณครับ...ครูดนตรี

  ตอบลบ
 15. มีข้อสงสัยที่ตอนนี้กำลังศึกษาป โท ค่ะ พรบ 2545 และ 2553 แก้ไขเพิ่มเติมส่วนใด จากพรบ 2542 ค่ะ

  ตอบลบ